หลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิก (THAILAND)

หลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิก kaewclay.com (THAILAND)

ซื้อสินค้าโดยรวมยอดซื้อสะสม เป็นเงิน  3,000  บาท

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของ kaewclay.com

1. ได้รับส่วนลดค่าสินค้า  5 % (ยกเว้น สีน้ำมัน,สีอะคริลิค ,ดินแก้ว  เพราะมีส่วนลดตามสัดส่วนอยู่แล้ว )

2. มีสิทธิที่จะนำสินค้าที่สมาชิกผลิตจาก ดินแก้ว ลงจำหน่ายใน kaewclay.com

3. มีสิทธิเข้าร่วมกลุ่มการทำงานของ kaewclay ในการรับ order (ต้องผ่านการพิจารณาผลงานด้วย)

4. ถาม-ตอบ ได้โดยตรง ผ่านระบบ webcam ตามเวลาที่ kaewclay กำหนด

5. มีการเรียนการสอน    ผ่านระบบ webcam ตามเวลาที่ kaewclay กำหนด

 

reaching standard are a member of , kaewclay.com (THAILAND)

buy goods generally the top buys to collect , be 3,000 baht moneys

1. receive 5 % value goods discounts ( except oil color,acrylic, kaewclay , because , participate decrease in sure proportion )

2. There is the right will to lead goods that a member produces from , kaewclay , down sell in , kaewclay.com

3. There is the right attends work group of , kaewclay , in taking , order , ( must change works meditation with )

4. ask , answer , get directly , change the system , webcam , punctually at , kaewclay , fix

5. there is instruction education , change the system , webcam , punctually at , kaewclay , fix

the privilege for who apply for to is a member of , kaewclay.com

Visitors: 81,477